ANBI

De Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel) is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent enerzijds dat u giften aan VleGel in uw aangiften IB mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat VleGel over de ontvangen giften geen schenkingsrecht is verschuldigd. Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie. Deze informatie moet op een website zijn te vinden en daarom is deze pagina aangemaakt. De meeste onderdelen waren overigens al op de website van VleGel te vinden. We verwijzen er naar door middel van een link.

De naam

De naam van de vereniging is Vleermuiswerkgroep Gelderland.

Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Ons RSIN is 815753512. VleGel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 40124434.

De contactgegevens

Deze vindt u hier.

De bestuursleden

Deze vindt u hier.

De doelstelling

De doelstelling van de vereniging is neergelegd in artikel 3.1 van onze statuten: “De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de vleermuiskunde en het bevorderen van de bescherming der inheemse vleermuizen, in het bijzonder in de provincie Gelderland”.
De statuten kunt u hier downloaden.

Het beleidsplan

In artikel 3.2 staat nader verwoord hoe wij de doelstelling willen bereiken, namelijk door
– Het bevorderen, begeleiden en doen uitvoeren van onderzoek naar het voorkomen en de levenswijze van vleermuizen, in het kader van daartoe landelijk ontwikkelde onderzoeksprojecten en richtlijnen, dan wel in het kader van eigen projecten.
– Het bevorderen van contacten met en tussen actief in vleermuiskunde en -bescherming geïnteresseerde personen.
– Het geven van voorlichting en adviezen en het bevorderen van publiciteit.
– Het onderhouden van contacten met instanties, organisaties en particulieren.
– Het bevorderen, dan wel uitvoeren van beschermingsmaatregelen.
– Alle overige wettelijke middelen welke de doelstelling van de vereniging kunnen bevorderen.

Het beloningsbeleid

Niemand binnen de vereniging ontvangt een beloning. Bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor de reizen die zij ten behoeve van de vereniging maken per openbaar vervoer of per auto (€ 0,19 per kilometer).

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hier kunt u de jaarverslagen downloaden van de laatste 5 jaar.

Een financiële verantwoording

Elk jaarverslag bevat een financiële verantwoording over het verslagjaar.