Activiteiten

Onderstaand geven wij een overzicht van onze activiteiten.

VleGel-kamp

Het jaarlijkse VleGel-weekend in juni is zowel bedoeld om de onderlinge band binnen de vereniging te verstevigen als om ervaring op te doen met het inventariseren en determineren van vleermuizen in het veld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.

Workshops

Elk jaar worden enkele workshops georganiseerd waarop de kennis en/of vaardigheden m.b.t. vleermuizen kan worden vergroot. Daarbij kan worden gedacht aan een batdetector workshop, een workshop zoldertellingen, een workshop roepende mannetjes, enzovoort. De agenda van dit jaar is nog niet bekend.

Wintertellingen

Gelderland telt ongeveer 250 bekende overwinteringsverblijven. Deze worden op verzoek van het Ministerie van EL&I / de Zoogdiervereniging jaarlijks door leden van VleGel geteld. Daarbij worden zo’n 3.000 – 4.000 dieren van ca. 9 verschillende soorten aangetroffen. Het tellen is aan strenge voorwaarden verbonden en de tellers hebben dan ook een ontheffing nodig.

Kolonietellingen

VleGel probeert een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de vleermuiskolonies in Gelderland. U kunt ons helpen. Weet u een verblijfplaats van meerdere dieren in een gebouw of een boom, dan kunt u dat melden op deze website. Bij de melding kunt u aangeven of u het op prijs stelt dat een lid van VleGel ter plaatse komt kijken om de soort vast te stellen, het aantal dieren te tellen en tips te geven hoe met de dieren om te gaan.

Zoldertellingen

Sinds enige jaren vormen zoldertellingen een landelijk monitoringproject van de Zoogdiervereniging. Dit is specifiek gericht op enkele zeldzame soorten, maar uiteraard worden alle aangetroffen soorten geregistreerd. Hoewel de desbetreffende soorten nog niet in Gelderland zijn gevonden, willen we toch graag weten in welke mate kerkzolders en andere zolders van grote gebouwen door vleermuizen worden gebruikt.

Afhandeling van vleermuismeldingen

Als iemand een vleermuis vindt of overlast ervaart dan moet hij eerst het gemeentelijke meldpunt bellen en als het nodig is dan komt een vrijwilliger de situatie ter plaatse bekijken. Meer info vindt u hier.

Voorlichting

Behalve vanuit het secretariaat verzorgt VleGel ook voorlichting over vleermuizen d.m.v. excursies, lezingen, presentaties en stands op groene manifestaties. Voor informatie Herman Heskamp.